تصویر محصولنام محصول
AMD RYZEN 3 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 3 7330U Processorمقایسه
AMD RYZEN 3 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 3 7335U Processorمقایسه
AMD RYZEN 3 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 3 7320U Processorمقایسه
AMD RYZEN 5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 5 7520U Processorمقایسه
AMD RYZEN 5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 5 7530U Processorمقایسه
AMD RYZEN 7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 7 7735U Processorمقایسه
AMD RYZEN 5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 5 7535HS Processorمقایسه
AMD RYZEN 5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 5 7640HS Processorمقایسه
AMD RYZEN 7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 7 7730U Processorمقایسه
AMD RYZEN 7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 7 7840HS Processorمقایسه
AMD RYZEN 7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 7 7840H Processorمقایسه
AMD RYZEN 7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 7 7735HS Processorمقایسه
AMD RYZEN 9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 9 7940HS Processorمقایسه
AMD RYZEN 9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 9 7945HX Processorمقایسه
AMD RYZEN 9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ AMD Ryzen 9 7945HX3D Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 13505H Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 13600H Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 13800H Processorمقایسه
INTEL CORE I9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i9 13900HK Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 13450HX Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 13500HX Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 13600HX Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 13700HX Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 13850HX Processorمقایسه
INTEL CORE I9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i9 13950HX Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 13620H Processorمقایسه
INTEL INSIDE 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Processor U300 CPUمقایسه
INTEL CORE I3 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i3 1305U Processorمقایسه
INTEL CORE I3 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i3 1315U Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 1334U Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 1335U Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 1345U Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 1350P Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 1355U Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 1365U Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 1370P Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 1250U Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 1340P Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 1360P Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 13420H Processorمقایسه
INTEL CORE I9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i9 12900H Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 13650HX Processorمقایسه
INTEL CORE I5 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i5 13500H Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 13700H Processorمقایسه
INTEL CORE I9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i9 13900H Processorمقایسه
INTEL CORE I9 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i9 13980HX Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 12650H Processorمقایسه
INTEL CORE I7 2020 2021 2022 2023 LOGOپردازنده مرکزی لپ تاپ Intel Core i7 12700H Processorمقایسه
0/5 (0 نظر)